Otváracie hodiny 10:00 - 20:00 (bazény do 19:30).

Od 13.5. 2024 bude Saunový svet otvorený PON-ŠTV od 13:00 do 19:30.

 

 

 

Návštevný poriadok

1. Všeobecné pravidlá:

Návštevný poriadok a pravidlá slúžia na udržiavanie bezpečnosti, poriadku a čistoty v celom objekte SPA&AQUAPARK-u, zahŕňajúc aj prístupové miesta a vonkajšie zariadenia, tak isto ako aj starostlivosť o pohodlie našich návštevníkov. Návštevníci sa musia vyvarovať akýchkoľvek úkonov, ktoré rušia pohodlie iných návštevníkov, alebo ktoré narúšajú pracovné povinnosti zamestnancov.

2. Otváracie hodiny, vstup a vylúčenie z návštevy areálu:

 • Otváracie hodiny komplexu sú pre verejnosť viditeľne vyznačené. Vstup je povolený len v prevádzkovej dobe s platnou vstupenkou, alebo permanentkou, ktorú si klienti môžu zakúpiť na pokladni. V zakúpenom vstupe je zahrnutý aj čas na vyzliekanie a obliekanie.
 • Platný vstupný náramok je návštevník povinný odovzdať pred odchodom zo zariadenia.
 • Vstupný náramok je klient povinný odovzdať na pokladni oblečený v oblečení v ktorom do areálu vstúpil, z bezpečnostných dôvodov je zakázané odovzdávať náramky v plavkách, uterákoch, županoch a pod.
 • Žiadne ďalšie vstupenky sa nevydávajú neskôr než hodinu pred zatváracou hodinou.
 • Ceny vstupného a ostatných doplnkových služieb v zariadení sa riadia svojim vlastným cenníkom.
 • V prípade zakúpenia zľavneného vstupu je klient povinný preukázať sa dokladom totožnosti, prípadne preukazom ZŤP, ZŤP-s, v prípade zakúpenia zľavneného vstupu pre deti alebo voľného vstupu pre deti je klient povinný preukázať sa kartičkou poistenca dieťaťa.
 • V areáli platí zákaz vstupu pre:
  • osoby pod vplyvom alkoholu, alebo toxických látok
  • osoby so zvieratami
  • osoby, trpiace prenosnými infekčnými chorobami (v prípade pochybností môže byť návštevník požiadaný o potvrdenie od lekára), alebo osoby s otvorenými poraneniami, prípadne kožnými problémami (napr.olupujúca sa koža, vyrážky, kožné parazity), alebo trpiace akoukoľvek chorobou, ohrozujúcou zdravie ostatných návštevníkov. Ďalej rodinní príslušníci osôb postihnutých nákazlivou infekčnou chorobou, ktorí sú od rodiny izolovaní, prípadne osoby postihnuté chorobami sprevádzanými výtokom.
  • osoby, ktoré zamýšľajú využiť komplex na komerčné, alebo neštandardné kúpeľné využitie bez povolenia kompetentnej osoby
  • osoby špinavé, v špinavom oblečení a zahmyzené
 • Z bezpečnostných dôvodov majú osoby, ktoré sa nemôžu samostatne pohybovať, alebo obliekať a vyzliekať bez pomoci druhej osoby, tak isto ako aj osoby s výrazným fyzickým, alebo psychickým postihnutím, vstup do areálu povolený len s doprovodom.
 • Deti mladšie ako 15 rokov majú vstup do areálu povolený len v doprovode osoby staršej ako 18 rokov. 

3. Zodpovednosť:

 • Návštevníci využívajú kúpeľný komplex a zariadenia k tomu prislúchajúce na svoje vlastné riziko, bez nároku na námietky voči prevádzkovateľovi.
 • Zodpovednosť prevádzkovateľa za úrazy, poškodenie majetku, alebo finančnú stratu je limitovaná rámcom štátnych nariadení.
 • Návštevníci majú plnú zodpovednosť za uzamknutie skriniek, v ktorých majú uložené osobné veci a šatstvo. Ak je náramok stratený, je návštevník povinný zaň zaplatiť kompenzáciu vo výške 33€. Skrinky, ktoré sú stále uzamknuté, budú po skončení prevádzky otvorené službukonajúcim personálom a s obsahom sa bude nakladať ako so strateným majetkom. Zamestnanec SPA & Aquaparku nemôže za žiadnych okolností otvoriť skrinku, ak je obsadená.

4. Prevádzkové pokyny pre návštevníkov:

 • Návštevníci sú povinní pred vstupom do bazénov použiť WC, dôkladne sa umyť bez plaviek, mydlom v sprchách. Návštevníci sú povinní používať vlastné plavky, ktoré sú čisté.
 • Čas kúpania, prezliekania a obliekania je ohraničený časom na platnom vstupnom náramku. Ak sa uvedený čas na kúpanie, prezliekanie a obliekanie prekročí, návštevník je povinný uhradiť doplatok.
 • Návštevníci sú povinní opustiť priestory bazénov najneskôr 30 min. pred koncom prevádzkovej doby.
 • Používanie telových čistiacich prípravkov mimo spŕch je zakázané.
 • Skákanie do bazénov, ako aj hádzanie iných osôb do bazénov, je zakázané.
 • Používanie športových a hracích potrieb vyžaduje povolenie od službukonajúceho personálu.
 • Za nadmerné opotrebenie plaviek z dôvodu častého šmýkania sa na toboganoch a šmýkalkách, nenesie prevádzkovateľ žiadnu zodpovednosť.
 • Návštevníci sú povinní správať sa šetrne k zariadeniam a vybaveniu areálu a šetriť vodou.
 • Všetky tobogany, šmýkalky a atrakcie, na ktoré má návštevník umožnený prístup, využíva na vlastnú zodpovednosť.
 • Každý návštevník je povinný dodržiavať pokyny pre jazdu na toboganoch a šmýkalkách, ako aj ďalšie oznámenia a upozornenia, vyvesené v priestoroch areálu. Aktuálne pokyny, oznámenia a upozornenia vyvesené v areáli sú nadradené všeobecným predpisom.
 • Za poranenia a úrazy, ktoré si návštevník spôsobí vlastnou neopatrnosťou, alebo nedodržaním tohto návštevného poriadku, nenesie prevádzkovateľ zodpovednosť.
 • Jedlá a nápoje sa môžu konzumovať len v priestoroch na to určených a len jedlá a nápoje zakúpené v SPA & Aquaparku.
 • Prevádzkovateľ si v prípade nepriaznivého počasia ako napr. dážď, búrka, silný vietor a v prípade technických príčin, vyhradzuje právo upraviť otváraciu a zatváraciu dobu jednotlivých atrakcií a prevádzok, nachádzajúcich sa v areáli (tobogany, šmýkalky, bazény, bary, bufety...), a to z bezpečnostných dôvodov. V prípade vyššie uvedených skutočností, prevádzkovateľ nie je povinný uhradiť vstupné, ani iným spôsobom návštevníka odškodniť.

5. V areáli je zakázané:

 • fajčenie, a to v celom objekte, povolené je len v na to vyhradených vonkajších priestoroch.
 • konzumácia jedál a nápojov v bazénoch a pri bazénoch
 • žmýkanie mokrých plaviek a uterákov v šatniach a prezliekárňach na zem
 • vnášanie a používanie sklenených predmetov (vrátane fliaš) do komplexu.
 • používanie hudobných nástrojov, audio techniky, alebo televízie.
 • fotografovanie, alebo filmovanie cudzích ľudí, alebo skupín ľudí bez ich súhlasu. Pre fotografovanie a filmovanie na komerčné účely a pre tlač je potrebné získať povinné povolenie KTT - INVEST a.s 
  ďalej platí:
 • Deti do 15 rokov majú do Červeného kľudového bazén zakázaný vstup. Bábätká a deti sú povinné nosiť špeciálne kúpacie plienky.
 • Je zakázané kričať, pískať, robiť zbytočný hluk, bežať (z čoho vyplýva nebezpečenstvo úrazu pri pošmyknutí).
 • Je zakázané skákať do bazénov, bežať po chodníkoch, skákať z nich a z iných rizikových miest.
 • Je zakázané bezdôvodne volať o pomoc. Vstupovať do priestorov, ktoré nie sú určené pre verejnosť, do šatní a spŕch druhého pohlavia a do častí areálu, kde je vyznačený zákaz vstupu z bezpečnostných a prevádzkových dôvodov.
 • Je zakázané pľuvať na podlahy a do vody, močiť do bazénov, odhadzovať odpadky a znečisťovať priestory areálu.
 • Je zakázané vstupovať do bazénov, na tobogany a šmýkalky so žuvačkou.
 • Je zakázané neoprávnene používať záchranné zariadenia a predmety prvej pomoci.
 • Je zakázané nosiť a používať zbrane akéhokoľvek druhu.
 • Je zakázané načítavať si skrinky z pokladne SPA v šatniach v Aquaparku a naopak z pokladne v Aquaparku v šatniach v SPA.
 • Je zakázané žiadať od zamestnancov SPA&AQUAPARK-u služby, ktoré odporujú tomuto návštevnému poriadku.
 • Je zakázané pohybovať sa s detský kočíkom vo vnútorných priestoroch SPA & Aquapark-u.

Výnimky

Návštevný poriadok a pravidlá sa vzťahujú na všeobecné použitie zariadení. Výnimky sa môžu povoliť v špeciálnych prípadoch, bez nutnosti pozmeňovania návštevných pravidiel.

Aktuálne pokyny, oznámenia a upozornenia vyvesené v areáli sú nadradené všeobecným predpisom a nevyžadujú zápis do návštevného poriadku.

Vstupom do objektu každý návštevník súhlasí s povinnosťami a pravidlami, ktoré zabezpečujú udržanie bezpečnosti.

Zakúpením vstupu návštevník akceptuje pravidlá návštevného poriadku SPA & Aquaparku.

 

Platný od 1.1.2018